Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lepszy Rembertów”

Rozklad jazdy SKM


strona Urzedu Dzialnicy Rembertow

mapa Rembertowa

 Nasz adres 

ul. Kordiana 31,
04 - 451 Warszawa,
tel. 609561441, 663321200,
e-mail:biuro@lepszyrembertow.pl
KRS: 0000257175.
NIP: 952 199 48 12
Regon: 140558819
Nr konta bankowego: 29 2130 0004 2001 0381 0595 0001

Dokumenty programowe  

 Dokumenty programowe 

MISJA STOWARZYSZENIA „LEPSZY REMBERTÓW”

Działać tak, aby ludzie chcieli i lubili mieszkać w Rembertowie.


WIZJA STOWARZYSZENIA „LEPSZY REMBERTÓW”

Rembertów jako kameralna, bezpieczna, czysta, estetyczna, zielona, uporządkowana, przyjazna mieszkańcom, wygodna do życia dzielnica Warszawy z zapewnionym sprawnym dojazdem do centrum miasta i dobrze zorganizowaną komunikacją zbiorową.


CELE STOWARZYSZENIA „LEPSZY REMBERTÓW”

1) podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie rozwoju Rembertowa,
2) wspieranie idei samorządu terytorialnego,
3) integrowanie organizacji pozarządowych,
4) działania na rzecz ochrony środowiska,
5) animowanie aktywności mieszkańców oraz sympatyków Rembertowa nie będących jego mieszkańcami poprzez udział w przedsięwzięciach związanych z rozwojem społecznym, gospodarczym i kulturalnym Rembertowa,
6) inspirowanie inicjatyw służących rozwojowi m.st. Warszawy,
7) wspieranie inicjatyw obywatelskich,
8) inicjowanie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia,
9) podejmowanie działalności na rzecz pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
10) wspieranie działań propagujących rozwój i promocję wolontariatu.WYTYCZONE CELE STOWARZYSZENIE REALIZUJE POPRZEZ:

1) prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej,
2) organizowanie seminariów, sesji naukowych, konferencji, wystaw, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
3) współpracę, szczególnie z instytucjami wymienionymi w § 2 ust. 6 w przygotowaniu projektów, rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych, rozwijanie bezpośrednich kontaktów między placówkami naukowymi, kulturalno-oświatowymi, instytucjami działającymi w sferze ochrony zabytków, integracji europejskiej, ochrony zdrowia, wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej, wolontariatu, ekologii i ochrony środowiska, działalności charytatywnej, szczególnie we współpracy z instytucjami wymienionymi w § 2 ust. 6.
4) pozyskiwanie darczyńców wspierających przedsięwzięcia statutowe Stowarzyszenia,
5) wspieranie realizacji zadań, a także kreowanie, inspiracja i pomoc w organizowaniu inicjatyw obywatelskich,
6) współdziałanie z instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz ruchami społecznymi, których cele są zbliżone do celów Naszego Stowarzyszenia.

                                    Mieszkańcy Rembertowa – członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „LEPSZYREMBERTÓW”.

tekst deklaracji w PDF


  Nasz program

TAK dla:

• usprawnienia dojazdu do centrum:
- połączenia drogowego wiaduktem ul. Marsa z ul. Cyrulików,
- przebudowy skrzyżowania ul. Strażackiej z ul. Chełmżyńską,
- koordynacji rozkładów jazdy autobusów i kolei,
- bezkolizyjnego wyjazdu z ul. Czwartaków w ul. Żołnierską,
- nowych przystanków kolejowych Kawęczyn i Mokry Ług,
• zakazu ruchu TIRÓW na ulicach lokalnych i wyprowadzenia ruchu TIRÓW z centrum Rembertowa,
• tworzenia przestrzeni przyjaznej dla ludzi: deptaków, placów zabaw, boisk, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych,
  skateparków,
• ochrony lasów w Rembertowie,
• szybkiego skanalizowania i budowy wodociągów w Rembertowie,
• ogólnie dostępnego punktu czerpania wody pitnej,
• ułatwień dla niepełnosprawnych i solidarności społecznej,
• oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży,
• poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia,
• integracji społeczności Rembertowa poprzez wspólne działania i imprezy,
• sprawnego i przyjaznego ludziom urzędu,
• współpracy i konsultacji z mieszkańcami w ważnych sprawach lokalnych,
• przejrzystości decyzji władz dzielnicy Rembertów,
• rzetelnego informowania społeczności lokalnej o działaniach samorządu Rembertowa i Warszawy.

NIE dla:

• budowania bloków wśród zabudowy jednorodzinnej,
• korków przy dojeździe do centrum,
• zaśmiecania lasów i dzikich wysypisk,
• połączenia drogowego tunelem w osi ul. Marsa i al. gen. A. Chruściela „Montera”,
• dewastacji i chuligaństwa na ulicach,
• dzikiego handlu i parkowania na chodnikach,
• marnowania publicznych pieniędzy na niepotrzebne, nie racjonalnie zaplanowane i źle wykonane inwestycje,
• biurokracji i bezczynności urzędników,
• aroganckiej władzy nie liczącej się ze zdaniem mieszkańców.

  Otwórz "Nasz program" w PDF

   "LEPSZY REMBERTÓW" jest otwarty dla każdego.       deklaracja czlonkowska


Copyright© 2009  Lepszy Rembertów - wszystkie prawa zastrzeżone