REMBERTÓW - KOLEBKA ORŁA BIAŁEGO


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
 Trasa przewodnicka 

 OBIEKT 11 - Koszary 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej  

    << Poprzedni         Następny >>         >Powrót<
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2

Został zaprojektowany przez Wandę Boerner-Przewłocką na planie litery C, z przeznaczeniem na budynek koszarowy 32. Dywizjonu Artylerii Lekkiej. Naprzeciw placu apelowego wybudowano działownie, stajnie i pomieszczenia dla taborów tej jednostki. Głównym zadaniem 32. dal była obsługa CWPiech. W jej ramach oddział uczestniczył przede wszystkim w ćwiczeniach specjalnych (doświadczalnych), które wypracowywały nowe zasady walki, współpracy różnych rodzajów wojsk z artylerią. Oddział obowiązkowo uczestniczył też w oficjalnych pokazach dla delegacji krajowych i zagranicznych. Pododdziały 32. dal brały również udział w badaniach nowego sprzętu artyleryjskiego krajowego i zagranicznego. Na jego wyposażeniu znajdowały się głównie armaty 75 mm i haubice 100 mm. Dowódcami 32 dal byli m.in.: mjr Karol Lewandowski (1933), ppłk Edward Błaszczak, mjr Kowalski, ppłk dypl. Tadeusz Tabiszewski (1939), kpt. Józef Rylski (IX.1939.) W czasie okupacji w budynku mieściły się koszary kompanii szkolnych bazy pociągów pancernych. Obok budynku zachowały się tory kolejowe, którymi szły transporty pociągów pancernych. Obecnie znajduje się tutaj Wydział Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej AON (blok 22).